Internship Abroad

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 AE Internships: een vennootschap onder firma gespecialiseerd in stage- en accommodatiebemiddeling voor studenten. AE Internships treedt steeds op als de opdrachtnemer.

1.2 De Student: de Student treedt steeds op als de opdrachtgever en wordt hierna ook aangeduid met 'hij/zij' of 'hem/haar'.

1.3 Partijen: AE Internships en de Student worden hierna gezamenlijk aangeduid als 'Partijen'.

1.4 het Stagebedrijf / de Stageplek: het bedrijf waar de Student praktijkervaring opdoet, eventueel in het kader van het onderwijs dat hij of zij volgt.

1.5 de (stage)overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Student, het Stagebedrijf en eventueel de onderwijsinstelling waar de Student staat ingeschreven. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over de (stage)overeenkomst wordt gedoeld op zowel een mondelinge als op een schriftelijke (stage)overeenkomst.

1.6 de Aanbetaling: een bedrag ad € 199,- (incl. btw) dat de Student dient te betalen aan AE Internships alvorens de opdracht aanvang neemt. 

2. De opdracht

2.1 De student verleent aan AE Internships de opdracht, welke opdracht AE Internships hierbij aanvaardt, om namens de Student te bemiddelen bij het tot stand brengen van een of meer (stage)overeenkomsten tussen de Student en het Stagebedrijf. Op verzoek van de Student kan AE Internships in het kader van de opdracht eveneens bemiddelen bij het vinden van een accommodatie voor de Student. De opdracht vangt aan op het moment dat AE Internships de Aanbetaling van de Student heeft ontvangen.     

2.2 Partijen komen geen overeenkomst van lastgeving met elkaar overeen; de opdracht tot bemiddeling beoogt dat de Student en het Stagebedrijf uiteindelijk zelf nadere afspraken maken door het sluiten van een (stage)overeenkomst, en dat een verhuurder en de Student uiteindelijk zelf nadere afspraken maken over de huur van een accommodatie. In het kader van de opdracht begeleidt en adviseert AE Internships de Student bij de aanvraag van een visum. De opdracht omvat nadrukkelijk niet de aanvraag van een visum door AE Internships ten behoeve van de Student. De verantwoordelijkheid om (tijdig) een visum aan te vragen, rust te allen tijde bij de Student. AE Internships is in dit verband (en conform het bepaalde in artikel 4.4 van deze overeenkomst) nooit aansprakelijk tegenover de Student.      

2.3 Op AE Internships rust de inspanningsverplichting, en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, om de opdracht binnen zestig (60) dagen na de Aanbetaling door de student - zoals beschreven in artikel 3  van deze overeenkomst - uit te voeren. Partijen kunnen de termijn in goed overleg wijzigen of verlengen. AE Internships heeft aan de op haar rustende inspanningsverplichting voldaan nadat een (telefonische) intake heeft plaatsgevonden met de Student, AE Internships een persoonlijk profiel heeft opgesteld van de Student, en AE Internships naar eigen inzicht tenminste één Stageplek heeft voorgesteld aan de Student. Op AE Internships rust steeds de verplichting om in ieder geval één voorstel voor een Stageplek te doen aan de Student.

2.4 Indien AE Internships naar aanleiding van haar inspanningsverplichting een Stageplek voorstelt aan de Student, heeft de Student het recht het voorstel af te wijzen als hij of zij meent dat het stagevoorstel niet geschikt is. De Student kan het voorstel telefonisch accepteren of door een e-mail te richten aan AE Internships en daarin aan te geven dat hij/zij het voorstel accepteert. Als de Student na het verstrijken van de termijn van zestig (60) dagen geen voorstel van AE Internships heeft geaccepteerd en geen (stage)overeenkomst tot stand is gekomen,  heeft de Student enkel recht op terugbetaling van de Aanbetaling indien het voorstel voor een Stageplek naar het oordeel van de Student niet passend is. In alle overige gevallen heeft de Student nadrukkelijk géén recht op terugbetaling van de Aanbetaling. Onder 'overige gevallen' wordt begrepen, maar is niet beperkt tot, de gevallen genoemd in artikel 3.4 onderdeel a. tot en met e.      

2.5 Indien na het sluiten van de (stage)overeenkomst, maar voor aanvang van de stage, het Stagebedrijf de (stage)overeenkomst opzegt, ontbindt of daaraan geen uitvoering geeft, buiten de schuld van de Student om, herleeft de op AE Internships rustende inspanningsverplichting zoals beschreven in artikel 2.1 van deze overeenkomst en voor de duur van dertig (30) dagen. Partijen kunnen de termijn in goed overleg verlengen.

2.6 Wanneer na het sluiten van de (stage)overeenkomst en/of bij of nadat de stage is aangevangen zich grote veranderingen voordoen aan de zijde van het Stagebedrijf, waardoor de stage niet langer geschikt is voor de Student, rust op AE Internships de inspanningsverplichting met grote spoed en hoge prioriteit op zoek te gaan naar een nieuw Stagebedrijf. AE Internships heeft in dit verband aan haar inspanningsverplichting voldaan op het moment dat AE Internships binnen dertig (30) dagen twee (2) passende voorstellen aan de Student heeft voorgelegd, een en ander uitsluitend ter beoordeling van AE Internships. Indien de Student géén van de voorstellen accepteert, heeft de Student geen recht op terugbetaling van de bemiddelingskosten. Onder grote veranderingen wordt begrepen, maar is niet beperkt tot: 

 • a. het faillissement van het Stagebedrijf;
 • b. het Stagebedrijf ontbindt of zegt de (stage)overeenkomst op, althans geeft hier gedurende meer dan veertien (14) dagen geen of op onbehoorlijk wijze uitvoering aan, een en ander ter beoordeling door AE Internships;
 • c. het Stagebedrijf verplaatst de vestiging waar de (stage)overeenkomst wordt uitgevoerd dusdanig ver weg, dat de (stage)overeenkomst in alle redelijkheid niet meer kan worden uitgevoerd, een en ander te beoordeling door AE Internships.

3. Bemiddelingskosten

3.1 AE Internships en de Student spreken een prijs met elkaar af, bestaande uit een Aanbetaling van € 199,- (incl. btw), een restantbetaling, en (voor zover van toepassing) een betaling afhankelijk van de stagevergoeding die de Student krijgt. AE Internships stuurt de Student in dit verband per e-mail een betalingsverzoek.

3.2 De opdracht, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze overeenkomst, neemt aanvang nadat AE Internships de Aanbetaling van € 199,- (incl. btw) heeft ontvangen op rekeningnummer NL25 RABO 0333 9564 43 ten name van AE Internships. Indien AE Internships er niet in slaagt een passend Stagebedrijf te vinden, zal AE Internships de Aanbetaling binnen een redelijke termijn terugstorten op het rekeningnummer van de Student.

3.3 Indien de Student het voorstel door AE Internships voor een Stageplek accepteert door de totstandkoming van een (stage)overeenkomst, en de onderwijsinstelling de Stageplek goedkeurt, is de Student de overeengekomen restantbetaling verschuldigd aan AE Internships. Op de Student rust de verplichting om het restantbedrag binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het betaalverzoek per e-mail aan AE Internships te voldoen op het rekeningnummer genoemd in artikel 3.2 van deze overeenkomst.

3.4 AE Internships en de Student komen overeen en stellen vast dat de verplichting tot betaling van het restantbedrag vanaf acceptatie van het voorstel voor een Stageplek door de Student en goedkeuring van de Stageplek door de onderwijsinstelling definitief en onvoorwaardelijk is. De Student heeft in geen geval de bevoegdheid om zijn betalingsverplichtingen tegenover AE Internships op te schorten, de vordering van AE Internships op hem/haar te verrekenen met enige tegenvordering, en/of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In aanvulling op het voorgaande heeft de Student na acceptatie van het voorstel in geen geval recht op terugbetaling van de Aanbetaling en/of restantbetaling, waaronder (maar niet beperkt tot) de situatie dat:

 • a. de Student kiest voor een andere Stageplek dan de Stageplek voorgesteld door AE Internships;
 • b. de Student niet of niet tijdig over een visum komt te beschikken;
 • c. de Student onvoldoende studiepunten heeft om aanvang te nemen met de stage;
 • d. de Student om wat voor een reden dan ook niet in staat is naar het Stagebedrijf af te reizen en aanvang te nemen met de stage, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de gezondheidssituatie van Student, oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, overheidsvoorschriften, brand, stakingen, werkonderbrekingen, epidemieën of pandemieën, althans enig ander aspect buiten de invloedsfeer van AE Internships;
 • e. het Stagebedrijf de (stage)overeenkomst opzegt of ontbindt, om wat voor een reden dan ook.

3.5 Als de Student het voorstel door AE Internships voor een Stageplek niet accepteert, is de Student het restantbedrag niet verschuldigd, tenzij de Student binnen anderhalf jaar na het voorstel alsnog een stage gaat lopen of werkzaam is in een arbeidsverhouding bij de Stageplek van het voorstel, althans een aan de Stageplek gelieerde entiteit.

3.6 Voor het geval de student recht heeft op een stagevergoeding, komen AE Internships en de Student overeen dat op de Student een eenmalige betalingsverplicht rust, waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van de stagevergoeding, en wel als volgt:

 • Bij een stagevergoeding van ≥ €300,- (bruto) per maand betaalt de Student een eenmalige extra fee van €199,- incl. btw.
 • Bij een stagevergoeding van ≥ €450,- (bruto) per maand betaalt de Student een eenmalige extra fee van €299,- incl. btw.
 • Bij een stagevergoeding van ≥ €600,- (bruto) per maand betaalt de Student een eenmalige extra fee van €399,- incl. btw.
 • Bij een stagevergoeding van ≥ €750,- (bruto) per maand betaalt de Student een eenmalige extra fee van €499,- incl. btw.
 • Bij een stagevergoeding van ≥ €900,- (bruto) per maand betaalt de Student een eenmalige extra fee van €599,- incl. btw.
 • Bij een stagevergoeding van ≥ €1050,- (bruto) per maand betaalt de Student een eenmalige extra fee van €699,- incl. btw.

Op de Student rust de verplichting om het bedrag zoals voornoemd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het betaalverzoek per e-mail aan AE Internships te voldoen op het rekeningnummer genoemd in artikel 3.2 van deze overeenkomst. AE Internships zal dit bedrag in rekening brengen gelijktijdig met de restantbetaling zoals beschreven in artikel 3.3 van deze overeenkomst.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Student verklaart dat hij/zij zich bewust is van het feit dat AE Internships enkel optreedt als bemiddelaar en dat AE Internships geen contractspartij is bij de (stage)overeenkomst tussen het Stagebedrijf en de Student, alsmede dat AE Internships geen contractspartij is bij de huurovereenkomst tussen een verhuurder en de Student. AE Internships is derhalve niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de stage. Daarnaast is AE Internships niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken in of aan de accommodatie.

4.2 Behoudens bepalingen van dwingend recht en de redelijkheid en billijkheid, is AE Internships in geen geval aansprakelijk tegenover de Student voor schade die de Student lijdt, welke is ontstaan als gevolg van de uitvoering van deze opdracht tot bemiddeling en/of uitvoering van de (stage)overeenkomst en/of de huurovereenkomst, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, directe schade, gevolgschade, letselschade, schade ten gevolge van overlijden, geleden verlies en/of gederfde winst. Voor zover in rechte komt vast te staan dat AE Internships, onverminderd het voorgaande, toch aansprakelijk is tegenover de Student, is de schadevergoedingsplicht te allen tijde gelimiteerd tot € 2.500,-. 

4.3 AE Internships is nooit aansprakelijk voor schade die wordt geleden door derden, daaronder begrepen het Stagebedrijf en de onderwijsinstelling waar de Student staat ingeschreven. De Student vrijwaart AE Internships hierbij voor iedere aansprakelijkheid in dat verband.

4.4 Op de Student rust de verantwoordelijkheid om, mocht dat nodig zijn, tijdig een visum te regelen en te ontvangen voorafgaand aan de stage, alsmede om een reeds ontvangen visum in voorkomende gevallen te verlengen. Als hij of zij daarin niet of niet tijdig slaagt, is AE Internships in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of gevolgschade die de Student daardoor lijdt. 

4.5 AE Internships is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die de Student lijdt als de stage voortijdig moet worden afgebroken en/of als de Student studievertraging oploopt, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt. Bovendien is AE Internships niet aansprakelijk voor schade die de Student oploopt in en rondom de accommodatie. 

4.6 Voorts rust op de Student de verplichting voordat hij of zij afreist naar het land waar het Stagebedrijf is gevestigd te beschikken over de benodigde verzekeringen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een behoorlijke reis- en annuleringsverzekering.

5. Tussentijdse beƫindiging

5.1 AE Internships is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen en de bemiddeling te staken, zonder opgaaf van reden en zonder enige aansprakelijkheid voor schade. De Student kan de overeenkomst in beginsel niet tussentijds beëindigen.

6. Foto's en publicatie

6.1 AE Internships kan de Student verzoeken foto's van de stage ervaring met AE Internships te delen. Voorts kan AE Internships de Student verzoeken om medewerking te verlenen aan het schrijven van een artikel voor commerciële doeleinden. Indien de Student uitvoering geeft aan een dergelijk verzoek van AE Internships, dan behoudt AE Internships zich het recht voor om de foto's doorgestuurd door de Student, foto's waarop de Student staat afgebeeld en het artikel voor commerciële doeleinden naar eigen inzicht te publiceren.

7. Boetebepaling

7.1 Het is de Student niet toegestaan om (contact)gegevens van het Stagebedrijf, personen die werkzaam zijn of op enigerlei wijze verbonden zijn aan het Stagebedrijf of (contact)gegevens van huiseigenaren door te geven aan derden, danwel te plaatsen in een (vacature)database in de breedste zin van het woord, of te publiceren op social media en/of het internet, behoudens schriftelijke toestemming van AE Internships daartoe.

7.2 Indien en voor zover de Student in strijd handelt met het bepaalde in artikel 7.1 verbeurt hij/zij een boete van € 50,- per dag dat de overtreding voorduurt, tot een maximum van € 500,-, onverminderd het recht van AE Internships om schadevergoeding te vorderen van de Student voor schade die AE Internships lijdt ten gevolge van het overtreden van artikel 7.1 van deze overeenkomst door de Student.

8. Overige

8.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Bij geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst, zullen partijen eerst met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien het overleg niet leidt tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing, wordt het geschil bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, Nederland, behoudens indien dwingende wettelijke competentieregels anders bepalen. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal door geen van Partijen enige mededeling aan derden worden gedaan.